Berichten 2 en 22

Hieronder staat een overzicht van het interoperabiliteitsmodel. Per laag staan de belangrijkste activiteiten om uit te voeren, voor het implementeren van de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts of de huisartsenpost (HAP). Iedere activiteit is nader uitgewerkt. Deze uitwerking bevat informatie over wat er moet gebeuren, wie er nodig zijn en eventueel verdiepende informatie. Kies hieronder een laag en activiteit. 

Gefeliciteerd! Je bent een van de eersten in Nederland die aan de slag gaat met de implementatie van een of meerdere van deze berichten uit de informatiestandaard Acute Zorg van Nictiz. Amigo! is momenteel volop in ontwikkeling en daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken.
 
Een aantal berichten was op het moment van publiceren in Amigo! nog niet in gebruik. Dat geldt ook voor deze berichten. Daarom hebben we de content nog niet uitvoerig kunnen testen. Vanuit jouw kennis, ervaring en expertise willen wij je daarom vragen met een kritische blik te kijken naar de informatie in dit onderdeel van Amigo!.
 
Ben je bereid ons te helpen de informatie in Amigo! waar nodig te verbeteren? Dan stellen wij je eerst een viertal vragen over jouw eerste indruk van Amigo! tot en met de pagina waarop jij je nu bevindt. Daarna vind je op elke pagina rechtsonder in beeld een paarse knop met ‘Ik werk mee aan Amigo!’. Wanneer je op deze knop klikt, verschijnen drie feedbackvragen. Door op elke pagina deze drie vragen te beantwoorden, maak je kans op een klein cadeautje en help jij samen met het Amigo!-team de rest van Nederland bij de implementatie van de informatiestandaard Acute Zorg.
 
Werk jij ook mee aan Amigo!?
Deze berichten waren op het moment van publiceren in Amigo! nog niet in gebruik. We hebben daarom de content nog niet uitvoerig kunnen testen. Samen met gebruikers kijken we met een kritische blik naar de informatie in dit onderdeel van Amigo! om de content zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk.

Berichten

Er zijn twee berichten voor de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts of de HAP:

Bericht

Betekenis 

Nummer 

Bevestiging van de meldkamer naar de huisarts

De meldkamer verstuurt dit bericht naar de huisarts als bevestiging dat de gevraagde ambulance onderweg is.

2

 

Bevestiging van de meldkamer naar de HAP

De meldkamer verstuurt dit bericht naar de HAP ter bevestiging dat de gevraagde ambulance onderweg is.

22

 

De bevestiging van de meldkamer naar de huisarts of de HAP (bericht 2 en 22) bestaat uit twee verschillende usecases. Bij de ene usecase verstuurt de meldkamer de bevestiging naar de huisarts (bericht 2) en bij de andere usecase verstuurt de meldkamer de bevestiging naar de HAP (bericht 22). Voor beide usecases wordt hetzelfde technische bericht gebruikt. Hierdoor zijn de implementatiestappen vergelijkbaar. Daarom zijn de berichten 2 en 22 gebundeld in Amigo!. Klik hieronder voor de onderliggende activiteiten per laag.

Organisatiebeleid

Businesscase

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts of de huisartsenpost (HAP). Hierin staat de zakelijke afweging voor het starten van de implementatie.

Bestuurlijk commitment

Zorgen voor bestuurlijk commitment vanuit alle deelnemende organisaties binnen de regio voor een succesvolle implementatie. Dit zorgt voor aandacht binnen de organisaties en zorgt ervoor dat mensen, financiën en middelen beschikbaar zijn.  

Strategie- en beleidsvorming

Bepalen van de (gezamenlijke) doelen van het project en hoe de doelen gerealiseerd worden. Dit geeft structuur aan de implementatie.

Patiënttoestemming

Vastleggen dat patiënttoestemming kan worden verondersteld volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsoverkomst (WGBO). De meldkamer mag de bevestiging naar de huisarts (bericht 2) of de huisartsenpost (HAP) (bericht 22) sturen zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt. De toestemming van de patiënt kan worden verondersteld. 

Stakeholders

Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts of de huisartsenpost (HAP) en hen betrekken bij de implementatie. De stakeholders hebben belang of zijn betrokken bij de implementatie en de realisatie ervan. Verder is het belangrijk om inzicht te krijgen in welke mate iedereen belang heeft of betrokken is bij de implementatie. Ieders behoeften in verschillende complexe situaties worden zo beter in verhouding en in overweging genomen.

 

Zorgproces

Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

Aanhouden van de geldende kwaliteitsstandaarden bij het verder uitwerken van het zorgproces. In deze standaarden staan de afspraken voor de gegevensuitwisseling in de acute zorg. Het aanhouden van deze standaarden biedt goede kwaliteit van zorg aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Proces

Beschrijven van het gewenste proces voor de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts of de huisartsenpost (HAP). Analyseer wat de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts of de HAP betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces verandert na de implementatie. Neem hierbij het gehele proces mee. Dit geeft inzicht. Door de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts of de HAP krijgt de patiënt en eventuele familie zekerheid dat de ambulance onderweg is. Dit stelt de patiënt en eventuele familie gerust. Kijk voor voorbeelden van het proces onderaan deze pagina bij ‘Meer weten’. Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Patient journey

Ontwikkelen van patient journeys voor de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts of de huisartsenpost (HAP). Een patient journey geeft een gedetailleerd totaalbeeld over hoe een patiënt een specifiek deel van het zorgproces doorloopt. In dit geval gaat het om een patient journey voor de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts (bericht 2) of de HAP (bericht 22).    Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgverleners van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien gewenst kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden. Hierdoor kunnen meerdere situaties in beeld worden gebracht. Maak aan de hand van iedere patient journey samen met de betrokken zorgverleners keuzes over bepaalde functionaliteiten en maak afspraken tussen de meldkamer, HAP en huisarts.

Draagvlak en borging

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij de eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor de kwaliteit van patiëntenzorg en wat het de zorgverleners oplevert. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak.   

 

Informatie

Informatiestandaard

Gebruikmaken van de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts (bericht 2) en de huisartsenpost (HAP) (bericht 22) van de informatiestandaard Acute Zorg.

Functioneel ontwerp

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en de huisartsenpost (HAP) staat gespecificeerd en de meerwaarde van deze verwijzingen zijn bepaald.

Dataset

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg. Het inhoudelijk vergelijken van deze dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Terminologie- en Codestelsels

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg is het gebruik ervan gegarandeerd. Specifiek gaat het om terminologie- en codestelsels binnen het datascenario voor de usecase Bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en de huisartsenpost (HAP).

Technische berichten

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en de huisartsenpost (HAP) is een Health Level 7 versie 3 (HL7v3) / Clinical Document Architecture (CDA)-technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3 / CDA-technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Datakwaliteit

Borgen van de juistheid en volledigheid van gegevens (datakwaliteit) bij de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en de huisartsenpost (HAP). Dit geldt tijdens de implementatie, maar vooral ook in de beheerfase na de implementatie.

 

Applicatie

Opdracht aan de ICT leverancier

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en de huisartsenpost (HAP) van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Kwalificaties

Alle betrokken ICT-leveranciers moeten zich kwalificeren bij Nictiz voor de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en de huisartsenpost (HAP). Kwalificatie is de toets die de ICT-leverancier moet doorlopen, om aan te tonen dat een specifieke usecase binnen een Nictiz- informatiestandaard op correcte wijze in het informatiesysteem is geïmplementeerd.

Functionaliteit informatiesysteem

Gereedmaken van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS) voor: Het samenstellen en versturen van het technische bericht Bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en de huisartsenpost (HAP) naar het Huisarts Informatiesysteem (HIS) en het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS). Gereedmaken van het HIS en het HAPIS voor: Het ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens) van het technische bericht Bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en de HAP van het MKAIS. De uiteindelijk benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Scholing

Opleiden van de zorgverleners voor het correct versturen of ontvangen van de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en de huisartsenpost (HAP).Opleiden van de beheerders van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS) voor het beheren van de functionaliteit om de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en de HAP te kunnen versturen. Opleiden van de huisarts en de beheerders van het Huisarts Informatiesysteem (HIS) en Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) voor het beheren van de functionaliteit om de bevestiging naar de huisarts en de HAP te kunnen ontvangen en verwerken.

Operationaliseren en beheren

In productie nemen van de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en de huisartsenpost (HAP). Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor dit bericht, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is de bevestiging van de meldkamer naar de huisarts en de HAP 24/7 beschikbaar.