Berichten 1 en 21

Hieronder staat een overzicht van het interoperabiliteitsmodel. Per laag staan de belangrijkste activiteiten om uit te voeren, voor het implementeren van de (spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer. Iedere activiteit is nader uitgewerkt. Deze uitwerking bevat informatie over wat er moet gebeuren, wie er nodig zijn en eventueel verdiepende informatie. Kies hieronder een laag en activiteit.

Gefeliciteerd! Je bent een van de eersten in Nederland die aan de slag gaat met de implementatie van een of meerdere van deze berichten uit de informatiestandaard Acute Zorg van Nictiz. Amigo! is momenteel volop in ontwikkeling en daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken.
 
Een aantal berichten was op het moment van publiceren in Amigo! nog niet in gebruik. Dat geldt ook voor deze berichten. Daarom hebben we de content nog niet uitvoerig kunnen testen. Vanuit jouw kennis, ervaring en expertise willen wij je daarom vragen met een kritische blik te kijken naar de informatie in dit onderdeel van Amigo!.
 
Ben je bereid ons te helpen de informatie in Amigo! waar nodig te verbeteren? Dan stellen wij je eerst een viertal vragen over jouw eerste indruk van Amigo! tot en met de pagina waarop jij je nu bevindt. Daarna vind je op elke pagina rechtsonder in beeld een paarse knop met ‘Ik werk mee aan Amigo!’. Wanneer je op deze knop klikt, verschijnen drie feedbackvragen. Door op elke pagina deze drie vragen te beantwoorden, maak je kans op een klein cadeautje en help jij samen met het Amigo!-team de rest van Nederland bij de implementatie van de informatiestandaard Acute Zorg.
 
Werk jij ook mee aan Amigo!?

Deze berichten waren op het moment van publiceren in Amigo! nog niet in gebruik. We hebben daarom de content nog niet uitvoerig kunnen testen. Samen met gebruikers kijken we met een kritische blik naar de informatie in dit onderdeel van Amigo! om de content zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk.

Berichten

Er zijn twee berichten voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer:

Bericht

Betekenis 

Nummer 

(Spoed)melding van de huisarts naar de meldkamer

De huisarts zendt dit bericht naar de meldkamer, meestal na telefonisch contact. Indien de huisarts de patiënt aanmeldt voor vervoer kan een professionele samenvatting voor de ambulance worden meegestuurd.

1

 

(Spoed)melding van de HAP naar de meldkamer

De HAP zendt dit bericht naar de meldkamer, meestal na telefonisch contact. Indien de HAP-waarnemend huisarts de patiënt aanmeldt voor vervoer kan een professionele samenvatting voor de ambulance worden meegestuurd.

21

 

De (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer (berichten 1 en 21) bestaat uit twee verschillende usecases. Bij de ene usecase verstuurt de huisarts de (spoed)melding naar de meldkamer (bericht 1) en bij de andere usecase verstuurt de HAP-waarnemend huisarts of de HAP-triagist de (spoed)melding naar de meldkamer (bericht 21). Echter, zowel de huisarts als de HAP-waarnemend huisarts (of de HAP-triagist) gebruiken dezelfde berichtenstructuur en geven dezelfde gegevens door om de (spoed)melding te doen bij de meldkamer. Hierdoor zijn de implementatiestappen vergelijkbaar. Daarom hebben we de berichten 1 en 21 gebundeld in Amigo!. Klik hieronder voor de onderliggende activiteiten per laag. 

Organisatiebeleid

Businesscase

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van de (spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer. Hierin staat de zakelijke afweging voor het starten van de implementatie.

Bestuurlijk commitment

Zorgen voor bestuurlijk commitment vanuit alle deelnemende organisaties binnen de regio voor een succesvolle implementatie. Dit zorgt voor aandacht binnen de organisaties en zorgt ervoor dat mensen, financiën en middelen beschikbaar zijn.

Strategie- en beleidsvorming

Bepalen van de (gezamenlijke) doelen van het project en bepalen hoe de doelen gerealiseerd worden. Dit geeft structuur aan de implementatie.

Patiënttoestemming

Vastleggen dat de patiënttoestemming kan worden verondersteld volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De huisarts of de huisartsenpost (HAP) mag de patiëntgegevens uitwisselen met medebehandelaars zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt. De toestemming van de patiënt kan worden verondersteld.

Stakeholders

Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij de (spoed)melding van de huisarts of van de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer en hen betrekken. De stakeholders hebben belang bij of zijn betrokken bij de implementatie van de berichten 1 en 21 en dus ook bij de realisatie ervan. Het is belangrijk om te weten in welke mate iedereen belang heeft of betrokken is. Zo zijn ieders behoeften in verschillende complexe situaties beter in verhouding. Ook kunnen de behoeften beter in overweging worden genomen. 

 

Zorgproces

Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

Aanhouden van de geldende kwaliteitsstandaarden bij het verder uitwerken van het zorgproces. In deze standaarden staan de afspraken voor de gegevensuitwisseling in de acute zorg. Door deze standaarden aan te houden, wordt goede kwaliteit van zorg geboden aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Proces

Beschrijven van het gewenste proces voor de (spoed)melding van de huisarts (bericht 1) of de huisartsenpost (HAP) (bericht 21) naar de meldkamer. Analyseer wat de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces verandert na de implementatie. Neem hierbij het gehele proces mee. Dit geeft inzicht. Kijk voor een voorbeeld van het proces bij de verschillende raadplegers onderaan deze pagina bij ‘Meer weten’. Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Patient journey

Ontwikkelen van patient journeys voor de (spoed)melding van de huisarts (bericht 1) of de huisartsenpost (HAP) (bericht 21) naar de meldkamer. Een patient journey geeft een gedetailleerd beeld van hoe een patiënt die een deel van het zorgproces doorloopt, dit precies ervaart. In dit geval dient dit te worden gespecificeerd voor de (spoed)melding van de huisarts naar de meldkamer (bericht 1) en voor de (spoed)melding van de HAP naar de meldkamer (bericht 21).Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgverleners van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien wenselijk kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden, waardoor meerdere situaties in beeld worden gebracht. Aan de hand van iedere patient journey moeten er samen met de betrokken zorgverleners keuzes gemaakt worden over bepaalde functionaliteiten. Ook moeten afspraken tussen tussen de huisarts, de HAP en de meldkamer vastgelegd worden.

Draagvlak en borging

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk om te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor de zorgverleners en de kwaliteit van patiëntenzorg. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak.

 

Informatie

Informatiestandaard

Gebruikmaken van de (spoed)melding van de huisarts (bericht 1) of de huisartsenpost (HAP) (bericht 21) naar de meldkamer van de informatiestandaard Acute Zorg.

Functioneel ontwerp

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin de (spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer staat gespecificeerd en de meerwaarde van deze (spoed)melding is bepaald.

Dataset

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Terminologie- en Codestelsels

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg. Specifiek gaat het om terminologie- en codestelsels binnen het datascenario voor de usecase (Spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer.

Technische berichten

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor de (spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpot (HAP) naar de meldkamer is hiervoor een Health Level 7 versie 3 (HL7v3)/ Clinical Document Architecture (CDA) technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3/CDA technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Datakwaliteit

Borgen van de juistheid en volledigheid van gegevens (datakwaliteit) bij de (spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer. Dit geldt tijdens de implementatie, maar vooral ook in de beheerfase na de implementatie.

 

Applicatie

Opdracht aan de ICT leverancier

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Kwalificaties

Alle betrokken ICT-leveranciers moeten zich kwalificeren bij Nictiz voor de (spoed)melding van de huisarts of huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer. Kwalificatie is de toets die de ICT-leverancier moet doorlopen om aan te tonen dat een specifieke usecase binnen een Nictiz informatiestandaard op correcte wijze in het informatiesysteem is geïmplementeerd. Voor de overdrachten die over het Landelijk Schakelpunt (LSP) gaan, werkt Nictiz samen met de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Dit geldt ook voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer. Hierdoor doorloopt de ICT-leverancier in één aanmelding zowel de Nictiz-kwalificatie als de VZVZ-acceptatie in één validatie-teststraat.

Functionaliteit informatiesysteem

Gereedmaken van het Huisarts Informatiesysteem (HIS) voor: Het versturen van het technische bericht (Spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer naar het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS).Gereedmaken van het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) voor: Het versturen van het technische bericht (Spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer naar het MKAIS. Gereedmaken van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS) voor: Het ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens) van het technische bericht (Spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer van het HIS of het HAPIS. De uiteindelijke benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Scholing

Opleiden van de zorgverleners voor het correct versturen of ontvangen van de (spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer.Opleiden van de huisarts voor het Huisarts Informatiesysteem (HIS) en de beheerders van het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) voor het beheren van de functionaliteit om de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer te kunnen versturen. Opleiden van de beheerders van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS) voor het beheren van de functionaliteit om de (Spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer te kunnen ontvangen en verwerken.

Operationaliseren en beheren

In productie nemen van de (spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer. Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor dit bericht, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer 24/7 beschikbaar.