eOverdracht

Hieronder staat een overzicht van het interoperabiliteitsmodel. Per laag staan de belangrijkste activiteiten om uit te voeren, voor het implementeren van de gegevensoverdracht binnen de verpleegkundige overdracht. Iedere activiteit is nader uitgewerkt. Deze uitwerking bevat informatie over wat er moet gebeuren, wie er nodig zijn en eventueel verdiepende informatie. Kies hieronder een laag en activiteit.

Disclaimer: Amigo! is in ontwikkeling en vullen we continu verder aan.

eOverdracht

Jaarlijks vinden ongeveer 460.000 overdrachten plaats in Nederland, door ongeveer 296.000 verpleegkundigen (52%), verpleegkundig specialisten (1%) en verzorgenden (47%), waarbij zij informatie uitwisselen tussen duizenden verschillende organisaties in verschillende sectoren met het doel om de zorg voor hun patiënten te kunnen continueren. Het gaat om sectoren zoals de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuizen. Binnen deze sectoren bestaan verschillende soorten organisaties die ook verschillen van grootte. Vandaar dat het aantal mogelijke overdrachten enorm groot is, waardoor een zeer complex zorgnetwerk bestaat.

Tegenwoordig leggen zorgverleners patiëntgegevens bijna altijd vast in een digitaal zorgdossier. Sectoren en individuele organisaties gebruiken echter vaak verschillende informatiesystemen van verschillende leveranciers. Tussen verschillende systemen is het op dit moment vaak moeilijk om patiëntgegevens uit te wisselen. Dit resulteert in onvolledige of onduidelijke overdrachten doordat er informatie mist of taalgebruik niet uniform is. Gegevens kunnen daardoor ook niet hergebruikt (overgenomen) worden. Daarom moeten zorgverleners de gegevens vaak opnieuw ophalen en intypen, wat de veiligheid en continuïteit van zorg kan schaden.

Daarom is het van belang dat zorgverleners informatie gestandaardiseerd kunnen uitwisselen. Het programma eOverdracht is erop gericht om de digitale overdracht tussen verpleegkundigen/verzorgenden van verschillende zorgaanbieders te faciliteren, zodat de zorg in de keten veilig kan worden gecontinueerd. Als zij volgens de Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging met eOverdracht werken levert dat diverse voordelen op.

Organisatiebeleid

Businesscase

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van eOverdracht binnen het samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband bestaat uit zorgorganisaties die met elkaar in een regio samenwerken, dit kan in de vorm van een RSO of andere vorm. De grootste stroom van overdrachten vindt vaak plaats tussen ziekenhuizen en VVT-organisaties. In de businesscase staan kosten en baten nader uitgewerkt voor het starten van de implementatie.

Bestuurlijk commitment

Voor een succesvolle implementatie is het belangrijk om te zorgen voor bestuurlijk commitment vanuit alle organisaties in het samenwerkingsverband. Dit zorgt ervoor dat er aandacht is voor het onderwerp binnen de organisaties en dat mensen, financiën en middelen beschikbaar zijn.

Strategie- en beleidsvorming

Bepalen van de (gezamenlijke) doelen van het project en bepalen hoe je die doelen gaat realiseren. Dit geeft structuur aan de implementatie.

Informatiebeveiliging & privacy 
Patiënttoestemming

Een zorgverlener die aan anderen elektronisch informatie wil verstrekken over een patiënt heeft daarvoor eerst toestemming nodig van de patiënt of diens vertegenwoordiger. Echter zijn er uitzonderingen op deze geheimhoudingsplicht. Voor eOverdracht is de uitzondering op ketenzorg van belang.

Stakeholders

Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij het implementeren van de verpleegkundige overdracht en hen betrekken bij dit traject. De stakeholders hebben belang bij of zijn betrokken bij de implementatie en dus ook bij de realisatie ervan. Het is belangrijk om te weten in welke mate iedereen belang heeft of betrokken is. Zo zijn ieders behoeften in verschillende complexe situaties beter in verhouding. Ook kunnen de behoeften beter in overweging worden genomen.

 

Zorgproces

Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

Aanhouden van de geldende richtlijn bij het verder uitwerken van het zorgproces. In deze standaarden staan de afspraken voor de verpleegkundige gegevensuitwisseling. Het aanhouden van deze standaarden biedt goede kwaliteit van zorg aan cliënten met een verpleegkundige zorgbehoefte.

Proces

Beschrijven van het gewenste proces voor eOverdracht voor elke organisatie. Analyseer wat een digitale uitwisseling van patiëntgegevens volgens de informatiestandaard eOverdracht betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces verandert na implementatie. Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Patient journey

Ontwikkelen van patient journeys voor eOverdracht bestaande uit het verpleegkundig proces, samen met alle verschillende transacties voor het aanmeld- en overdrachtsbericht bij eOverdracht. Een patient journey geeft een gedetailleerd beeld van hoe een patiënt, die een deel van het zorgproces doorloopt, dit precies ervaart. Voor meer informatie over het zorgproces zie het thema Proces. Voor meer informatie over de twee verschillende usecases zie het thema Functioneel ontwerp.

Draagvlak en borging

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor zorgverleners en de kwaliteit van patiëntenzorg. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak.