Bericht 12

Hieronder staat een overzicht van het interoperabiliteitsmodel. Per laag staan de belangrijkste activiteiten om uit te voeren, voor het implementeren van het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening. Iedere activiteit is nader uitgewerkt. Deze uitwerking bevat informatie over wat er moet gebeuren, wie er nodig zijn en eventueel verdiepende informatie. Kies hieronder een laag en activiteit. 

Gefeliciteerd! Je bent een van de eersten in Nederland die aan de slag gaat met de implementatie van dit bericht uit de informatiestandaard Acute Zorg van Nictiz. Amigo! is momenteel volop in ontwikkeling en daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken.

Een aantal berichten was op het moment van publiceren in Amigo! nog niet in gebruik. Dat geldt ook voor dit bericht. Daarom hebben we de content nog niet uitvoerig kunnen testen. Vanuit jouw kennis, ervaring en expertise willen wij je daarom vragen met een kritische blik te kijken naar de informatie in dit onderdeel van Amigo!. 

Ben je bereid ons te helpen de informatie in Amigo! waar nodig te verbeteren? Dan stellen wij je eerst een viertal vragen over jouw eerste indruk van Amigo! tot en met de pagina waarop jij je nu bevindt. Daarna vind je op elke pagina rechtsonder in beeld een paarse knop met ‘Ik werk mee aan Amigo!’. Wanneer je op deze knop klikt, verschijnen drie feedbackvragen. Door op elke pagina deze drie vragen te beantwoorden, maak je kans op een klein cadeautje en help jij samen met het Amigo!-team de rest van Nederland bij de implementatie van de informatiestandaard Acute Zorg. 
 

Werk jij ook mee aan Amigo!?  

Dit bericht was op het moment van publiceren in Amigo! nog niet in gebruik. We hebben daarom de content nog niet uitvoerig kunnen testen. Samen met gebruikers kijken we met een kritische blik naar de informatie in dit onderdeel van Amigo! om de content zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk.

Bericht 12

Er is één bericht voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening:

Bericht

Betekenis

Nummer

Feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening

De afdeling spoedeisende hulp verstuurt dit bericht aan de ambulancevoorziening. Het bericht bevat feedbackinformatie voor kwaliteitsbewaking en dient drie doelen:

  • Het levert de patiëntidentificatie ingeval deze onbekend is op de ambulance.
  • De SEH verstrekt opmerkingen over de overdracht door de ambulance.
  • De SEH verstrekt de diagnose wanneer deze niet overeenkomt met de werkdiagnose van de ambulance.

12

 

In de afbeelding met de verschillende actoren zoals hierboven weergegeven, is gekozen voor de benaming ambulance. Bij bericht 12 wordt echter gesproken over het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening. De SEH verstuurt de gegevens namelijk niet alleen naar de ambulance die de rit heeft uitgevoerd, maar ook naar de betreffende ambulancevoorziening. Om deze reden wordt er met betrekking tot bericht 12 gesproken over de ambulancevoorziening als ontvangende partij.

Nu helder is welk technisch bericht wordt geïmplementeerd, kan worden gestart met de benodigde implementatie-activiteiten. Klik hieronder door voor de onderliggende activiteiten per laag.

Zorgproces

Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

Aanhouden van de geldende kwaliteitsstandaarden bij het verder uitwerken van het zorgproces. In deze standaarden staan de afspraken voor de gegevensuitwisseling in de acute zorg. Het aanhouden van deze standaarden biedt goede kwaliteit van zorg aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Proces

Beschrijven van het gewenste proces voor het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening. Analyseer wat het feedbackbericht van de SEH naar ambulancevoorziening betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces verandert na de implementatie. Neem hierin mee dat het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening drie verschillende doelen heeft, namelijk patiëntidentificatie, feedback op de gestelde diagnose en feedback op de overdracht. Hiermee wordt gekeken naar het gehele proces. Dit geeft inzicht. Kijk voor een voorbeeld van het proces onderaan deze pagina bij ‘Meer weten?’. Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Patient journey

Ontwikkelen van patient journeys voor het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening (bericht 12). Een patient journey geeft een gedetailleerd beeld van hoe een patiënt, die een deel van het zorgproces doorloopt, dit precies ervaart. In dit geval dient dit te worden gespecificeerd voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening (bericht 12).   Het ontwikkelen van patient journeys draagt bij aan extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgverleners van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien wenselijk kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden, waardoor meerdere situaties in beeld worden gebracht. Aan de hand van iedere patient journey moeten er samen met de betrokken zorgverleners keuzes gemaakt worden over bepaalde functionaliteiten. Ook moeten afspraken tussen de SEH en ambulancevoorziening vastgelegd worden.

Draagvlak en borging

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor zorgverleners en de kwaliteit van patiëntenzorg. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak.    

 

Informatie

Informatiestandaard

Gebruikmaken van het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening van de informatiestandaard Acute Zorg. Dit feedbackbericht dient drie doelen: patiëntidentificatie, feedback op de gestelde diagnose en feedback op de overdracht.

Functioneel ontwerp

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening staat gespecificeerd en de meerwaarde van dit feedbackbericht is bepaald.

Dataset

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Terminologie- en Codestelsels

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg. Specifiek gaat het om terminologie- en codestelsels binnen het datascenario voor de usecase Feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening.

Technische berichten

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening is een Health Level 7 versie 3 (HL7v3)/ Clinical Document Architecture (CDA) technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3/CDA technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Datakwaliteit

Borgen van de juistheid en volledigheid van gegevens (datakwaliteit) bij het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening. Dit geldt tijdens de implementatie, maar vooral ook in de beheerfase na de implementatie.

 

Applicatie

Opdracht aan de ICT leverancier

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Kwalificaties

Alle betrokken ICT-leveranciers moeten zich kwalificeren bij Nictiz voor het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening. Kwalificatie is de toets die de ICT-leverancier moet doorlopen om aan te tonen dat een specifieke usecase binnen een Nictiz- informatiestandaard op correcte wijze in het informatiesysteem is geïmplementeerd.

Functionaliteit informatiesysteem

Gereedmaken van het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor: Het versturen van het technische bericht Feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening naar het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS).Gereedmaken van het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) voor: Het ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens) van het technische bericht Feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening van het ZIS. De uiteindelijke benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Scholing

Opleiden van de zorgverleners voor het correct versturen of ontvangen van het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening.Opleiden van de beheerders van het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor het beheren van de functionaliteit om het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening te kunnen versturen. Opleiden van de beheerders van het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) voor het beheren van de functionaliteit om het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening te kunnen ontvangen en verwerken.

Operationaliseren en beheren

In productie nemen van het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening. Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor dit bericht, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening 24/7 beschikbaar.