Berichten 15 en 16

Hieronder staat een overzicht van het interoperabiliteitsmodel. Per laag staan de belangrijkste activiteiten om uit te voeren, voor het implementeren van de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Iedere activiteit is nader uitgewerkt. Deze uitwerking bevat informatie over wat er moet gebeuren, wie er nodig zijn en eventueel verdiepende informatie. Kies hieronder een laag en activiteit. 

Berichten

Er zijn twee berichten voor de verwijzing van de HAP naar de SEH:

Bericht

Betekenis 

Nummer 

HAP-waarnemend huisarts verwijst naar de SEH

Na behandeling of aanvullend onderzoek besluit de HAP-waarnemend huisarts de patiënt door te verwijzen naar de SEH en stuurt dit bericht. 

15

 

HAP-triagist verwijst naar de SEH

Na triage stuurt de HAP-triagist dit bericht naar de SEH als de patiënt naar de SEH wordt verwezen. Dit gebeurt zonder tussenkomst van een HAP-waarnemend huisarts.

16

 

De verwijzing van de HAP naar de SEH (berichten 15 en 16) bestaat uit twee verschillende usecases, ieder met een andere verwijzer (HAP-waarnemend huisarts of de HAP-triagist) en met verschillende data. Over de usecases wordt dieper ingegaan in de laag Informatie. Hoewel de berichten bestaan uit verschillende usecases, zijn de informatiesystemen die de berichten versturen - Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) - en ontvangen – Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) - gelijk. Een SEH is doorgaans een afdeling binnen een ziekenhuis. Daarom wordt op de SEH – op een uitzondering na – gebruik gemaakt van het ZIS. Omdat voor beide usecases dezelfde informatiesystemen (HAPIS en ZIS) en dezelfde infrastructuur wordt gebruikt, kan de implementatie van de verwijzing van de HAP naar de SEH, met daarin twee usecases, worden gebundeld en in één keer worden uitgevoerd.  

Nu helder is wat we verstaan onder de verwijzing van de HAP naar de SEH, kan worden gestart met de benodigde implementatie-activiteiten. Klik hieronder door voor de onderliggende activiteiten per laag.

Organisatiebeleid

Businesscase

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van de verwijzing van de huisartspost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Hierin staat de zakelijke afweging voor het starten van de implementatie.

Bestuurlijk commitment

Zorgen voor bestuurlijk commitment vanuit alle deelnemende organisaties binnen de regio voor een succesvolle implementatie. Dit zorgt voor aandacht binnen de organisaties en zorgt ervoor dat mensen, financiën en middelen beschikbaar zijn.

Strategie- en beleidsvorming

Bepalen van de (gezamenlijke) doelen van het project en bepalen hoe de doelen gerealiseerd worden. Dit geeft structuur aan de implementatie.

Patiënttoestemming

Vastleggen dat de patiënttoestemming kan worden verondersteld volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De HAP-waarnemend huisarts of de HAP-triagist mag bij het doorverwijzen van een patiënt naar een andere behandelaar de patiëntgegevens uitwisselen met medebehandelaars zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt. De toestemming van de patiënt kan worden verondersteld.

Stakeholders

Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij het implementeren van de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH) en hen betrekken. De stakeholders hebben belang bij of zijn betrokken bij de implementatie van de berichten 15 en 16 en dus ook bij de realisatie ervan. Het is belangrijk om te weten in welke mate iedereen belang heeft of betrokken is. Zo zijn ieders behoeftes in verschillende complexe situaties beter in verhouding. Ook kunnen de behoeften beter in overweging worden genomen. 

 

Zorgproces

Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

Aanhouden van de geldende kwaliteitsstandaarden bij het verder uitwerken van het zorgproces. In deze standaarden staan de afspraken voor de gegevensuitwisseling in de acute zorg. Het aanhouden van deze standaarden biedt goede kwaliteit van zorg aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Proces

Beschrijven van het gewenste proces voor de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH) binnen het regionale acute zorgnetwerk. Analyseer wat de verwijzing van de HAP naar de SEH betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces van overdracht gaat verlopen na de implementatie. Neem hierbij het gehele proces, vanaf het moment dat de patiënt belt naar de HAP tot en met het moment dat de patiënt is verwezen naar de SEH, mee. Dit geeft inzicht. Kijk voor voorbeelden van het proces bij de verschillende verwijzers onderaan deze pagina bij ‘Meer weten’. Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Patient journey

Ontwikkelen van patient journeys voor de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Een patient journey geeft een gedetailleerd totaalbeeld over hoe een specifiek deel van het zorgproces wordt doorlopen vanuit het perspectief van de patiënt. In dit geval dient dit te worden gespecificeerd voor de verwijzing van de HAP naar de SEH. Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om de gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgprofessionals van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien wenselijk kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden, waardoor meerdere situaties in beeld worden gebracht. Aan de hand van iedere patient journey moeten er samen met de betrokken zorgverleners keuzes gemaakt worden over bepaalde functionaliteiten of afspraken gemaakt worden tussen de HAP en de SEH.

Draagvlak en borging

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij de eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor de kwaliteit van patiëntenzorg en wat het de zorgverleners oplevert. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak.

 

Informatie

Informatiestandaard

Gebruikmaken van de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar spoedeisende hulp (SEH) (berichten 15 en 16) van de informatiestandaard Acute Zorg.

Functioneel ontwerp

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH) staat gespecificeerd en de meerwaarde van de verwijzing is bepaald.

Dataset

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Terminologie- en Codestelsels

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg. Meer specifiek gaat het om terminologie- en codestelsels binnen de datascenario’s voor de usecases HAP-waarnemend huisarts verwijst naar de SEH en HAP-triagist verwijst naar de SEH. 

Technische berichten

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH) is hiervoor een Health Level 7 versie 3 (HL7v3)/ Clinical Document Architecture (CDA) technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3/CDA technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Datakwaliteit

Borgen van de juistheid en volledigheid van gegevens (datakwaliteit) bij de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Dit geldt tijdens de implementatie, maar vooral ook in de beheerfase na de implementatie.

 

Applicatie

Opdracht aan de ICT leverancier

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor het verwijzen van de huisartsenpost (HAP) naar de SEH van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Kwalificaties

Kwalificeren van het informatiesysteem voor de informatiestandaard Acute Zorg bij Nictiz door de ICT-leveranciers. 

Functionaliteit informatiesysteem

Ontwerpen en implementeren van de verwijsfunctionaliteit in het informatiesysteem. Hierbij moet het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) gereed zijn voor het samenstellen en versturen van het technische bericht verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) moet gereed zijn voor het ontvangen en verwerken (hergebruiken van gegevens) van het technische bericht verwijzing van de HAP naar de SEH. De uiteindelijke benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Scholing

Opleiden van de zorgverleners en beheerders voor het digitaal versturen en ontvangen van de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Zorg er daarbij voor dat de beheerders bekend zijn met de acties om de functionaliteiten te beheren.

Operationaliseren en beheren

In productie nemen van de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor deze verwijzing, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is de verwijzing 24/7 beschikbaar.