Rapportages verleende zorg

Hieronder staat een overzicht van het interoperabiliteitsmodel. Per laag staan de belangrijkste activiteiten om uit te voeren, voor het implementeren van de rapportage verleende zorg naar de huisarts. Iedere activiteit is nader uitgewerkt. Deze uitwerking bevat informatie over wat er moet gebeuren, wie er nodig zijn en eventueel verdiepende informatie. Kies hieronder een laag en activiteit. 

Gefeliciteerd! Je bent een van de eersten in Nederland die aan de slag gaat met de implementatie van een of meerdere van deze berichten uit de informatiestandaard Acute Zorg van Nictiz. Amigo! is momenteel volop in ontwikkeling en daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken.
 
Een aantal berichten was op het moment van publiceren in Amigo! nog niet in gebruik. Dat geldt ook voor deze berichten. Daarom hebben we de content nog niet uitvoerig kunnen testen. Vanuit jouw kennis, ervaring en expertise willen wij je daarom vragen met een kritische blik te kijken naar de informatie in dit onderdeel van Amigo!.
 
Ben je bereid ons te helpen de informatie in Amigo! waar nodig te verbeteren? Dan stellen wij je eerst een viertal vragen over jouw eerste indruk van Amigo! tot en met de pagina waarop jij je nu bevindt. Daarna vind je op elke pagina rechtsonder in beeld een paarse knop met ‘Ik werk mee aan Amigo!’. Wanneer je op deze knop klikt, verschijnen drie feedbackvragen. Door op elke pagina deze drie vragen te beantwoorden, maak je kans op een klein cadeautje en help jij samen met het Amigo!-team de rest van Nederland bij de implementatie van de informatiestandaard Acute Zorg.
 
Werk jij ook mee aan Amigo!?

Deze berichten waren op het moment van publiceren in Amigo! nog niet in gebruik. We hebben daarom de content nog niet uitvoerig kunnen testen. Samen met gebruikers kijken we met een kritische blik naar de informatie in dit onderdeel van Amigo! om de content zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk.

Er zijn drie berichten voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts:

Bericht

Betekenis

Nummer

Rapportage verleende zorg van de meldkamer naar de huisarts

De meldkamer verstuurt dit bericht naar de huisarts na de laatste zorgactie van de meldkamer aan de patiënt. 

4

 

Rapportage verleende zorg van de ambulance naar de huisarts

De ambulance verstuurt dit bericht naar de huisarts na de laatste zorgactie van de ambulance aan de patiënt.

13

Rapportage verleende zorg van de spoedeisende hulp (SEH) naar de huisarts

De SEH verstuurt dit bericht naar de huisarts zodra de eerste opvang door de SEH is afgerond.

14

De rapportage verleende zorg wordt door de meldkamer, ambulance en SEH te allen tijde verstuurd naar de huisarts. Dit is anders dan beschreven staat in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp. Deze wijziging zorgt ervoor dat de status van de spoedsituatie en verleende zorg te allen tijde vindbaar is in het Huisarts Informatiesysteem (HIS).

Het doel van de rapportage verleende zorg naar de huisarts is om de huisarts volledig op de hoogte te brengen van de spoedsituatie en de verleende zorg. Voor de rapportages verleende zorg naar de huisarts (bericht 4, 13 en 14) zijn drie verschillende usecases uitgewerkt. Het versturen van de rapportage verleende zorg naar de huisarts vindt namelijk plaats door de meldkamer (bericht 4), de ambulance (bericht 13) of de spoedeisende hulp (bericht 14). Hiervoor gebruiken alle organisaties hetzelfde technische bericht. Hierdoor zijn de implementatiestappen vergelijkbaar. Daarom zijn de berichten 4, 13 en 14 gebundeld in Amigo!. Klik hieronder voor de onderliggende activiteiten per laag. 

Organisatiebeleid

Businesscase

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van de rapportage verleende zorg naar de huisarts. Hierin staat de zakelijke afweging voor het starten van de implementatie.

Bestuurlijk commitment

Zorgen voor bestuurlijk commitment vanuit alle deelnemende organisaties binnen de regio voor een succesvolle implementatie. Dit zorgt voor aandacht binnen de organisaties en zorgt ervoor dat mensen, financiën en middelen beschikbaar zijn.  

Strategie- en beleidsvorming

Bepalen van de (gezamenlijke) doelen van het project en hoe de doelen gerealiseerd worden. Dit geeft structuur aan de implementatie.

Patiënttoestemming

Vastleggen dat patiënttoestemming kan worden verondersteld volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsoverkomst (WGBO). De meldkamer, ambulance of spoedeisende hulp (SEH) mag volgens de WGBO de huisarts volledig op de hoogte brengen van de spoedsituatie en de verleende zorg, zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt.  

Stakeholders

Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij de rapportage verleende zorg naar de huisarts en hen betrekken bij de implementatie. De stakeholders hebben belang bij de implementatie of zijn betrokken bij de implementatie en de realisatie ervan. Inzicht in welke mate iedereen belang heeft of betrokken is, is belangrijk. Zo kunnen ieders behoeften in verschillende complexe situaties beter in verhouding en in overweging worden genomen.

 

Zorgproces

Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

Aanhouden van de geldende kwaliteitsstandaarden bij het verder uitwerken van het zorgproces. In deze standaarden staan de afspraken voor de gegevensuitwisseling in de acute zorg. Het aanhouden van deze standaarden biedt goede kwaliteit van zorg aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Proces

Beschrijven van het gewenste proces voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts vanuit de meldkamer, ambulance of de spoedeisende hulp (SEH). De rapportage verleende zorg kan worden verstuurd door de verpleegkundig meldkamer centralist (bericht 4), de ambulancezorgprofessional (bericht 13) en de SEH-arts of SEH-verpleegkundige (bericht 14). Analyseer wat het versturen van de rapportage verleende zorg naar de huisarts betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces verandert na de implementatie. Neem hierbij het gehele proces mee. Dit geeft inzicht. Door de rapportage verleende zorg is de huisarts volledig op de hoogte van de spoedsituatie en de verleende zorg, wat bijdraagt aan het kunnen leveren van de juiste zorg. Kijk voor voorbeelden van het proces onder aan deze pagina bij ‘Meer weten’. Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Patient journey

Ontwikkelen van patient journeys voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts vanuit de meldkamer, ambulance of spoedeisende hulp (SEH). Een patient journey geeft een gedetailleerd totaalbeeld over hoe een specifiek deel van het zorgproces wordt doorlopen vanuit het perspectief van de patiënt. In dit geval dient dit te worden gespecificeerd voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts vanuit de meldkamer (bericht 4), ambulance (bericht 13) of SEH (bericht 14).   Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om de gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgverleners van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien wenselijk kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden, waardoor meerdere situaties in beeld worden gebracht. Aan de hand van iedere patient journey moeten er samen met de betrokken zorgverleners keuzes gemaakt worden over bepaalde functionaliteiten of afspraken gemaakt worden tussen de huisarts, de meldkamer, de ambulance en het ziekenhuis.

Draagvlak en borging

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij de eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor de kwaliteit van patiëntenzorg en wat het de zorgverleners oplevert. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak.   

 

Informatie

Informatiestandaard

Gebruikmaken van de rapportage verleende zorg van de meldkamer (bericht 4), ambulance (bericht 13) of de spoedeisende hulp (SEH) (bericht 14) naar de huisarts van de informatiestandaard Acute Zorg.

Functioneel ontwerp

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin de rapportage verleende zorg naar de huisarts vanuit de meldkamer, ambulance of de spoedeisende hulp (SEH) staat gespecificeerd en waarin de meerwaarde van deze rapportages zijn bepaald.

Dataset

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Terminologie- en Codestelsels

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg. Specifiek gaat het om terminologie- en codestelsels binnen het datascenario voor de usecases Rapportage verleende zorg van de meldkamer naar de huisarts, Rapportage verleende zorg van de ambulance naar de huisarts en Rapportage verleende zorg van de spoedeisende hulp (SEH) naar de huisarts.

Technische berichten

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts is een Health Level 7 versie 3 (HL7v3)/ Clinical Document Architecture (CDA)-technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3/ CDA-technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Datakwaliteit

Borgen van de juistheid en volledigheid van gegevens (datakwaliteit) bij de rapportage verleende zorg naar de huisarts. Dit geldt tijdens de implementatie, maar vooral ook in de beheerfase na de implementatie.

 

Applicatie

Opdracht aan de ICT leverancier

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Kwalificaties

Alle betrokken ICT-leveranciers moeten zich kwalificeren bij Nictiz voor de rapportage verleende zorg naar de huisarts. Kwalificatie is de toets die de ICT-leverancier moet doorlopen, om aan te tonen dat een specifieke usecase binnen een Nictiz- informatiestandaard op correcte wijze in het informatiesysteem is geïmplementeerd.

Functionaliteit informatiesysteem

Gereedmaken van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor: Het versturen van het technische bericht Rapportage verleende zorg naar het Huisarts Informatiesysteem (HIS). Gereedmaken van het Huisarts Informatiesysteem (HIS) voor: Het ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens) van het technische bericht Rapportage verleende zorg van het MKAIS, AMBIS of ZIS.De uiteindelijke benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Scholing

Opleiden van de zorgverleners voor het correct versturen of ontvangen van de rapportage verleende zorg naar de huisarts.Opleiden van de beheerders van het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) en Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor het beheren van de functionaliteit om de rapportage verleende zorg naar de huisarts te kunnen versturen. Opleiden van de huisarts en de beheerders van het Huisarts Informatiesysteem (HIS) voor het beheren van de functionaliteit om de rapportage verleende zorg naar de huisarts te kunnen ontvangen en verwerken.

Operationaliseren en beheren

In productie nemen van de rapportage verleende zorg naar de huisarts. Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor dit bericht, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is de rapportage verleende zorg naar de huisarts 24/7 beschikbaar.