Datakwaliteit

Wat moet er gebeuren?

Borgen van de juistheid en volledigheid van gegevens (datakwaliteit) bij de rapportage verleende zorg naar de huisarts. Dit geldt tijdens de implementatie, maar vooral ook in de beheerfase na de implementatie.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer en de ambulance zijn ondergebracht), informatiemanager spoedeisende hulp (SEH). Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, verpleegkundig meldkamer centralist, ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Het is dan belangrijk om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise aan te trekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Afspraken maken met de betrokken partijen over het periodiek monitoren op datakwaliteit.
  • Periodiek monitoren op datakwaliteit: verpleegkundig meldkamer centralisten, ambulancezorgprofessionals, SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen moeten de gegevens op correcte en volledige wijze invoeren. Huisartsen moeten toetsen of de ontvangen gegevens afdoende en correct zijn.

Meer weten?

De datakwaliteit van de rapportage verleende zorg naar de huisarts wordt geborgd door regelmatig te controleren of de rapportage verleende zorg naar de huisarts correct en volledig gebeurt. 

Functioneel beheerders en informatiemanagers (al dan niet in samenwerking met business intelligence) van de zorgaanbieders monitoren periodiek op de juistheid van de uitgewisselde gegevens. Hierbij wordt gebruikgemaakt van testdossiers. Bij de meldkamer, ambulance en SEH moet vooral gekeken worden of de gegevens correct, volledig en op het juiste moment worden ingevoerd in de juiste invoervelden in het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS), Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) of Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS). Alleen dan kan de rapportage goed verlopen. Bij de huisarts moet periodiek worden getoetst of alle gegevens nog goed worden aangeleverd en vervolgens op een correcte wijze worden getoond aan de gebruikers. Dit geldt voor het Huisarts Informatiesysteem (HIS).

Voor alle zorgaanbieders geldt de aanbeveling om datamanagement als onderdeel op te nemen in de organisatiestructuur. Data wordt immers gezien als een bedrijfsasset, waarbij een goed ingerichte datamanagementstructuur grip biedt op onder andere datakwaliteit. Zie ter inspiratie het DAMA-wiel (zie afbeelding hieronder) en het Data Management Book of Knowledge van de Data Management Association.

Naast goed datamanagement helpt het ook om de informatievoorziening in de eigen organisatie op orde te hebben. Met name voor ziekenhuizen is door Nictiz de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA) ontwikkeld. Op de website www.ziraonline.nl is een uitgebreide uitleg te vinden over alle aspecten van informatie-architectuur in een ziekenhuisorganisatie. Deze uitwerking kan ook handig zijn voor zorginstellingen anders dan een ziekenhuis. Sommige onderdelen, zoals bepaalde informatiedomeinen, zijn minder relevant. Het merendeel van de inhoud van ZiRA is echter voor veel zorginstellingen goed bruikbaar om de informatievoorziening te beproeven en optimaliseren.

Rapportages verleende zorg

Andere lagen