MDO Verslaglegging - intramuraal

De randvoorwaarden en taken om tot een succesvolle verslagging van het MDO te komen is uitgewerkt volgens de 5-lagen in het interoperabiliteitsmodel. Per laag staan de belangrijkste activiteiten om uit te voeren voor het implementeren van de gegevensoverdracht vanuit het EPD naar het MDO. Iedere activiteit is nader uitgewerkt. Deze uitwerking bevat informatie over wat er moet gebeuren, wie er nodig zijn en eventueel verdiepende informatie. Deze usecase betreft het intramuraal MDO. Kies hieronder een laag en activiteit.

Berichten

De NABON-commissie standaardisatie verslaglegging houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van gestructureerde klinische verslaglegging volgens een landelijke informatiestandaard. Met klinische verslaglegging wordt de verslaglegging van bijvoorbeeld een radiologieverslag, pathologieverslag of MDO-verslag bedoeld. In een informatiestandaard, ook wel gegevensset genoemd, worden de afspraken vastgelegd voor gestandaardiseerde registratie van de gegevens in klinisch verslag, oftewel ‘eenheid van taal’.

De klinische verslaglegging wordt nu nog vaak volledig of grotendeels in vrije tekst gedaan door zorgverleners. Gestructureerde vastlegging van de gegevens is gewenst om gegevens makkelijker te kunnen hergebruiken in een volgende stap in het zorgproces, of voor andere doeleinden zoals beslisondersteuning, evaluatie, onderzoek, etc. Zodat het aantal keer overtypen van dezelfde gegevens in het zorgproces verminderd wordt.

Er zijn vier verschillende typen MDO’s waarin berichten voor de gegevensoverdracht uitgewerkt zijn:

MDO preoperatief

Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van nieuwe patiënten met een verdenking op een maligne afwijking en/of positieve lymfeklieren, óf bestaande patiënten die reeds behandeld zijn voor borstkanker en waarbij een verdenking is op een nieuwe primaire tumor of een recidief.

MDO neoadjuvant

Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van patiënten, die neoadjuvant en curatief worden behandeld, en tussentijds worden besproken.

MDO postoperatief

Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van patiënten die geopereerd zijn aan een primaire tumor en/of lymfeklieren en/of metastasen en/of recidief, óf patiënten die een re-excisie hebben gehad

MDO gemetastaseerd

Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van nieuwe patiënten die primair gemetastaseerd zijn en palliatief worden behandeld óf bestaande patiënten die behandeld worden of in het verleden behandeld zijn voor borstkanker waarbij metastasen gevonden worden en palliatief behandeld worden.

Bovenstaande typen zijn in ART-DECOR uitgewerkt in verschillende scenario’s of transacties. Hierin staat per type MDO gespecificeerd welke dataitems en bijbehorende waarden (de zorginformatie) nodig zijn.

Zorgproces

Deze laag heeft betrekking op de procesmatige kant van de samenwerking tussen de betrokken partijen binnen een zorgorganisatie. In welke concrete zorgprocessen werken de betrokken partijen samen en welke koppelvlakken en overdrachtsmomenten bestaan hierbij tussen de betrokken organisaties. Zij maken deze afspraken met zorgprofessionals en managers.

 

Te bespreken standaard in deze laag is de informatiestandaard Mammacarcinoom, ontwikkeld door de NABON-commissie Standaardisatie Verslaglegging. Deze standaard is gebaseerd op de richtlijn Mammacarcinoom, landelijke zorginformatiebouwstenen (zibs) en de Gegevensset Oncologie Algemeen. Bestaande informatie uit bijvoorbeeld de NBCA-indicatoren, PALGA-protocollen, en de ACR BI-RADS Atlas zijn hierin meegenomen.

 

Nadat er een oncologische diagnose is gesteld en een MDO is aangevraagd, ontvangt de MDO-coördinator de aanvraag. De coördinator verzamelt alle benodigde informatie - uit verschillende systemen of organisaties. De coördinator bepaalt vervolgens aan de hand van de verzamelde gegevens welk type MDO hij of zij moet aanvragen en wordt het overleg gepland. De zorgverleners in het MDO bespreken de patiënt en stellen een verslag op met een voorstel voor een behandelplan. Dit verslag gaat terug naar de aanvragende specialist die het voorstel bespreekt met de patiënt. Daarnaast gaat vaak ook een brief vanuit het MDO naar de verwijzer (huisarts, of verwijzend zorgverlener uit ander ziekenhuis).

 

Voor een efficiënt MDO is alle benodigde informatie aanwezig voordat het MDO begint en komen de gegevens op een gestructureerd manier binnen bij de MDO-coördinator. 

Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

In de informatiestandaard Mammacarcinoom is opgenomen wélke gegevens uit welke bron nodig zijn. Binnen de informatiestandaard zijn verschillende scenario’s uitgewerkt.

Proces

Om het proces te optimaliseren is het van belang dat alle data eenvoudig (automatisch) toegevoegd kunnen worden bij de aanvraag. Dit zorgt ervoor dat zorgverleners deze data niet meer hoeven over te typen.

Patient journey

Een patient journey geeft een gedetailleerd totaalbeeld over hoe een specifiek deel van het zorgproces wordt doorlopen vanuit het perspectief van de patiënt. Voor elk scenario moet de gegevensoverdracht tussen de verschillende afdelingen en applicaties binnen het ziekenhuis worden gespecificeerd.

Draagvlak en borging

Het creëren van draagvlak is nodig als er (grote) veranderingen op stapel staan, en vooral als die veranderingen consequenties hebben voor mensen persoonlijk. Onderdeel daarvan is het definiëren van wat een implementatie oplevert, en voor wie.

 

Informatie

Deze laag gaat over de informatieaspecten. Welke informatie moet worden vastgelegd en gedeeld bij de overdrachtsmomenten in zorgprocessen.

 

In het zorgproces wordt een grote hoeveelheid data gecreëerd. Het conserveren ervan en het herbruikbaar maken voor zorg, onderwijs en onderzoek, maakt dat deze gegevens van onschatbare waarde zijn. Daarom is het wenselijk dat binnen zorginstellingen aandacht is voor hergebruik van gegevens. De gegevens die nodig zijn voor de MDO-bespreking en die al eerder in het zorgproces geregistreerd zijn, kunnen automatisch overgenomen en hergebruikt worden (volgens het principe ‘eenmalige registratie, meervoudig gebruik’). Nu moeten voor MDO deze gegevens handmatig over worden getypt uit andere verslagen, zoals het pathologie-, radiologie of operatieverslag. Dit kost tijd, er is een risico op foutieve overname, en het is onnodig, want deze gegevens zijn al eerder geregistreerd.

 

Om het proces rondom het MDO verder te optimaliseren, zijn onder toezicht van de NABON MDO-formulieren ontwikkeld op basis van de informatiestandaard Mammacarcinoom (zie het thema dataset). Deze formulieren structureren de voorbereiding, bespreking en verslaglegging van het MDO. Voorafgaand aan de bespreking in het MDO worden relevante gegevens van de patiënt verzameld, waaronder de voorgeschiedenis en uitslagen van diagnostisch onderzoek.

 

Informatiestandaard

Gebruikmaken van de gegevensoverdrachten (zie functioneel ontwerp ) van en naar verschillende MDO’s in het ziekenhuis op basis van zowel de Gegevensset Oncologie Algemeen en de informatiestandaard Mammacarcinoom.

Functioneel ontwerp

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin de gegevensoverdracht staat gespecificeerd en de meerwaarde van gegevens is bepaald.

Dataset

Gebruikmaken van de dataset (te vinden op ART-DECOR) uit de informatiestandaard Mammacarcinoom en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Terminologie- en Codestelsels

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Mammacarcinoom.

Technische berichten

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier voor het verzenden en ontvangen van de uit te wisselen technische berichten.

Datakwaliteit

Borgen van de juistheid en volledigheid van uit te wisselen gegevens. Dit geldt tijdens de implementatie, maar vooral ook in de beheerfase na de implementatie.