Ambulance berichten

Hieronder staat een overzicht van het interoperabiliteitsmodel. Per laag staan de belangrijkste activiteiten om uit te voeren, voor het implementeren van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). Iedere activiteit is nader uitgewerkt. Deze uitwerking bevat informatie over wat er moet gebeuren, wie er nodig zijn en eventueel verdiepende informatie. Kies hieronder een laag en activiteit. 

Berichten

Er zijn drie berichten voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH:

Bericht

Betekenis

Nummer

Vooraankondiging van de ambulance naar de SEH

Bericht Vooraankondiging is een bericht vanuit de ambulance naar de SEH waarin de komst van de patiënt wordt aangekondigd. Het bericht wordt verstuurd terwijl de patiënt per ambulance wordt vervoerd naar de SEH. De ambulance verstuurt dit bericht zo snel mogelijk na eerste anamnese en onderzoek naar de SEH.  

8 

Interventie en Beloop van de ambulance naar de SEH 

Bericht Interventie & Beloop is een bericht vanuit de ambulance naar de SEH waarin de huidige medische status van patiënt wordt aangekondigd. Het bericht wordt verstuurd terwijl de patiënt per ambulance wordt vervoerd naar de SEH. De ambulance gebruikt dit bericht om nieuwe en aanvullende gegevens te melden aan de SEH. De ambulance verstuurt dit bericht zo vaak als mogelijk is en nodig wordt geacht.  

9 

Overdracht van de ambulance naar de SEH 

Bericht Overdracht is een bericht vanuit de ambulance naar de SEH die wordt verstuurd na het afronden van de rit naar de SEH. Dit is het laatste, afrondende bericht van de ambulance naar de SEH. De ambulance verstuurt dit bericht meestal vanuit een wat minder hectisch, administratief moment.  

10 

Voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH (berichten 8, 9 en 10) wordt steeds éénzelfde technische bericht gebruikt: ambulanceoverdracht naar SEH. Het eerste bericht wordt namelijk continu aangevuld totdat de ambulanceoverdracht naar de SEH wordt gesloten.

Nu helder is welk technisch bericht wordt geïmplementeerd, kan worden gestart met de benodigde implementatie-activiteiten. Klik hieronder door voor de onderliggende activiteiten per laag.

Organisatiebeleid

Deze laag gaat over de organisatorische kant van de samenwerking tussen de betrokken organisaties: wie zijn er bij de samenwerking betrokken en hoe zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedefinieerd? 

Businesscase

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). Hierin staat de zakelijke afweging voor het starten van de implementatie.

Bestuurlijk commitment

Zorgen voor bestuurlijk commitment vanuit alle deelnemende organisaties binnen de regio voor een succesvolle implementatie. Dit zorgt voor aandacht binnen de organisaties en zorgt ervoor dat mensen, financiën en middelen beschikbaar zijn.

Strategie- en beleidsvorming

Bepalen van de (gezamenlijke) doelen van het project en bepalen hoe de doelen gerealiseerd worden. Dit geeft structuur aan de implementatie.

Patiënttoestemming

Vastleggen dat de patiënttoestemming kan worden verondersteld volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De ambulanceverpleegkundige mag de patiëntgegevens uitwisselen met medebehandelaars zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt. De toestemming van de patiënt kan worden verondersteld. 

Stakeholders

Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH) en hen betrekken. De stakeholders hebben belang bij of zijn betrokken bij de implementatie van de berichten 8, 9 en 10 van de informatiestandaard acute zorg en dus ook bij de realisatie ervan. Het is belangrijk om te weten in welke mate iedereen belang heeft of betrokken is. Zo zijn ieders behoeften in verschillende complexe situaties beter in verhouding. Ook kunnen de behoeften beter in overweging worden genomen.

 

Zorgproces

Deze laag gaat over de procesmatige kant van de samenwerking tussen de betrokken organisaties. Welke acties zijn nodig om de zorgprocessen op elkaar aan te sluiten? Wat is de impact van de implementatie op bestaande zorgprocessen?

Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

Aanhouden van de geldende kwaliteitsstandaarden bij het verder uitwerken van het zorgproces. In deze standaarden staan de afspraken voor de gegevensuitwisseling in de acute zorg. Het aanhouden van deze standaarden biedt goed kwaliteit van zorg aan de patiënt met een acute zorgvraag.

Proces

Beschrijven van het gewenste proces voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH) binnen het regionale acute zorgnetwerk. Analyseer wat de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces van overdracht gaat verlopen na de implementatie. Neem hierbij het gehele proces mee. Dit geeft inzicht. Kijk voor een voorbeeld van het proces onderaan deze pagina bij ‘Meer weten’. Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Patient journey

Ontwikkelen van patient journeys voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). Een patient journey geeft een gedetailleerd totaalbeeld over hoe een specifiek deel van het zorgproces wordt doorlopen vanuit het perspectief van de patiënt. In dit geval dient dit te worden gespecificeerd voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH. Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om de gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgverleners van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien wenselijk kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden, waardoor meerdere situaties in beeld worden gebracht. Aan de hand van iedere patient journey moeten er samen met de betrokken zorgverleners keuzes gemaakt worden over bepaalde functionaliteiten of afspraken gemaakt worden tussen de ambulance en de SEH.

Draagvlak en borging

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij de eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor de kwaliteit van patiëntenzorg en wat het de zorgverleners oplevert. Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd.

 

Informatie

Deze laag gaat over de informatieaspecten. Welke informatie moet worden vastgelegd en gedeeld bij de overdrachtsmomenten in zorgprocessen.

Informatiestandaard

Gebruikmaken van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH) (berichten 8, 9, en 10) van de informatiestandaard Acute Zorg.

Functioneel ontwerp

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin de gegevensoverdracht staat gespecificeerd en de meerwaarde van de gegevens is bepaald.

Dataset

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Terminologie- en Codestelsels

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de Informatiestandaard Acute Zorg. Controleer en vergelijk eventuele specifieke terminologie en gecodeerde data-elementen in informatiesystemen van zorgaanbieders met de terminologie- en codestelsels in de dataset.

Technische berichten

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH) is hiervoor een Health Level 7 versie 3 (HL7v3)/ Clinical Document Architecture (CDA) technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3/CDA technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Datakwaliteit

Borgen, al tijdens de implementatie, dat ook na de implementatie de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH) correct en volledig blijft verlopen.

 

Applicatie

Deze laag gaat over de informatiesystemen. Welke informatiesystemen zijn relevant en hoe wordt de informatie tussen deze systemen gedeeld?

Opdracht aan de ICT-leverancier

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht ambulanceoverdracht naar de spoedeisende hulp (SEH) van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Kwalificaties

Kwalificeren van het informatiesysteem voor de informatiestandaard Acute Zorg bij Nictiz door de ICT-leveranciers.

Functionaliteit informatiesysteem

Ontwerpen en implementeren van de overdrachtsfunctionaliteit in het informatiesysteem. Hierbij moet het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) dus gereed zijn voor het samenstellen en versturen van het technische bericht ambulanceoverdracht naar SEH. Het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) moet gereed zijn voor het ontvangen en verwerken (hergebruiken van gegevens) van het technische bericht ambulanceoverdracht naar SEH. De uiteindelijke benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Scholing

Opleiden van de zorgverleners en beheerders voor het digitaal versturen en ontvangen van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). Zorg er daarbij voor dat de beheerders bekend zijn met de acties om de functionaliteit te beheren.

Operationaliseren en beheren

In productie nemen van de gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor deze gegevensoverdracht, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH 24/7 beschikbaar. 

 

Infrastructuur

Deze laag gaat over de technische infrastructuur. Hoe wordt op technisch niveau mogelijk gemaakt dat er informatie kan worden uitgewisseld? Welke communicatie-infrastructuur is hiervoor nodig?

Infrastructuur

Maken van afspraken over de wijze waarop uitwisseling tussen de Regionale Ambulancevoorziening(en) (RAV’s) en de ziekenhuizen binnen de regio technisch gaat verlopen. Hierbij moet worden uitgegaan van de landelijke afspraken, zodat ook bovenregionaal digitaal kan worden overgedragen.